برای یادگیری CSS، شما باید درکی پایه ای از مفاهیم HTML و XHTML داشته باشید.

نمونه از CSS

نمونه یک

<style>
} body
;background-color: #d0e4fe
{


 }h1
;color: orange
;text-align: center
{

CSS چیست؟

CSS مخفف Cascading Style Sheets است.

styleها چگونگی نمایش عناصر HTML را تعریف می کنند.

Style ها برای حل یک مشکل به HTML 4.0 اضافه شدند.

External Style Sheets می تواند در در انجام کار صرفه جویی کند.

External Style Sheets در فایل های CSS ذخیره می شوند.

نمایش CSS

سند HTML را می توان با styleهای مختلف نمایش داد..

Styleها مشکل بزرگی را حل کردند.

HTML هرگز به قصد در برگرفتن tag برای فرمت کردن یک سند ایجاد نشد.

HTML هرگز به قصد تعریف محتوای یک سند ایجاد نشد.

وقتی tagها و attributeهای رنگ به HTML 3.2 اضافه شد، کابوسی برای برنامه نویسان بود. develop کردن وب سایت های بزرگ، که فونت ها و اطلاعات رنگ در هر صفحه مجزا بودند، فرآیندی طولانی و پرهزینه ای شد.

برای حل این مشکل، کنسرسیوم World Wide Web، تصمیم گرفت CSS را ایجاد کند.

در HTML 4.0، می توان کل قالب بندی را از سند HTML حذف کرد، و در فایل CSS جداگانه ای ذخیره کرد.

امروزه، همه مرورگرها CSS را ساپورت می کنند.

CSS، در انجام مقدار زیادی کار صرفه جویی می کند

CSS، تعریف می کند عناصر HTML چگونه نمایش داده می شوند.

معمولاً Style ها در فایلهای .css ذخیره می شوند. style sheetهای خارجی شما راتنها با ویرایش یک فایل قادر به تغییر ظاهر و layout همه صفحات موجود در یک وبسایت می کند.

مثال

فایل HTML زیر، لینکی به یک style sheet خارجی با تگ است:

نمونه دو :

<head>
<title></title>
<link href=”ex1.css” type=”text/css” rel=”stylesheet>
</head>

این، فایل style sheet است:

نمونه سه

<style>
} body
;background-color: yellow
{

 }h1
;font-size: 36pt

{


برچسب ها :